the transparancy act / Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering for å fremme de grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden under åpenhetsloven.

Innledning og bakgrunn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko.

Åpenhetsloven forplikter Star Seafood AS til å:

 • Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper,
 • Redegjøre for Star Seafood sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og
 • Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten

 

Star Seafood AS

Ble etablert i 2018 og er et sjømatselskap spesialisert på eksport av norsk laks og ørret til hele verden. Teamet til Star Seafood har stor kunnskap og innsikt innenfor viktige områder innen sjømatvirksomhet som innkjøp, kvalitet, salg, markedsføring og produksjon. Vi tar sikte på å effektivisere samspillet mellom kunde og leverandør ved å gi nødvendig informasjon for å tilføre verdi.

 

Beskyttelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet så vel som i vår verdikjede.

Star Seafood sin policy er å alltid overholde alle gjeldende lover og regler, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Star Seafood respekterer og støtter den internasjonale menneskerettighetsloven og ILOs kjernekonvensjoner, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer.

Star Seafood respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i sin virksomhet og i hele forsyningskjeden. – Ingen form for tvangsarbeid, lønnslaveri eller ufrivillig arbeid. Barn skal beskyttes fra økonomisk utnyttelse og arbeid som kan være til skade for utvikling og velvære. Man skal unngå diskriminering og trakassering – Sikre et sunt og inkluderende arbeidsmiljø som fremmer rettferdig behandling av ansatte og godt samarbeid med lokale fagforeninger.

 

Styre og ledelse

Daglig leder av Star Seafood og styrets medlemmer har det overordnede ansvaret for at det grunnleggende arbeidet for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold er godt forankret hos alle ansatte i Star Seafood.

Ledelsen og styre har vært involvert i implementeringen av åpenhetsloven i Star Seafood.

 

Retningslinjer

Prinsipper for å beskytte menneskerettigheter er innarbeidet i Star Seafood sine etiske retningslinjer. Hver enkelt medarbeider har ansvar for å praktisere de etiske retningslinjene.

Vi har:

 • Policy for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 • Policy for Innkjøp
 • Policy for varsling

 

Risikokartlegging

Risikokartlegging er gjennomført med henblikk på OECD sine retningslinjer med fokus menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som en del av etterlevelsen av kravene i åpenhetsloven.

 

Videre oppfølging fra Star Seafood

Fortsette å jobbe med å forbedre gjennomføringen med aktsomhetsvurderinger på både transportleverandører, pakkeri og slakteri.

 

ÅPENHETSLOVEN REDEGJØRELSE
Redegjørelse som gjelder Star Seafood sitt arbeid for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold under åpenhetsloven.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko.

Åpenhetsloven forplikter Star Seafood AS til å:

 • Utføre aktsomhetsvurderinger i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper,
 • Redegjøre for Star Seafood sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og
 • Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten.

Star Seafood AS er et sjømatselskap spesialisert på eksport av norsk laks og ørret til hele verden.

 • En generell beskrivelse av Star Seafood sin organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som Star Seafood har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
 • Opplysninger om tiltak som Star Seafood har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Redegjørelsen gjelder Star Seafood og er utstedt av styret samt daglig leder i Star Seafood.   

 

Våre verdier

 • Innovasjon
 • Kvalitet
 • Mennesker
 • Autentisitet
 • Kommunikasjon
 • Bærekraft

 

Forankring av ansvarlig næringsliv

Beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Star Seafood AS

Star seafood har forpliktet seg til å respektere internasjonalt anerkjente standarder for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og tilstreber å overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Star Seafood respekterer og støtter den internasjonale menneskerettighetsloven og ILOs kjernekonvensjoner, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer.

I tillegg til å overholde de ovennevnte prinsippene for beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har Star Seafood, beskrevet i etiske retningslinjer og policy, et fokus på følgende områder innen menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og forventer det samme av sine leverandører og forretningspartnere.

 • Tvangsarbeid
 • Barnearbeid
 • Fast ansettelse
 • Anstendig lønn og regulert arbeidstid
 • Fagforeninger og kollektive forhandlinger
 • Diskriminering og trakassering

Styre og ledelse

Daglig leder av Star Seafood og styrets medlemmer har det overordnede ansvaret for at det grunnleggende arbeidet for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold er godt forankret hos alle ansatte i Star Seafood.

Ledelsen og styre har vært involvert i implementeringen av åpenhetsloven i Star Seafood.

Retningslinjer og ansvar

Prinsipper for å beskytte menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er innarbeidet i Star Seafood sine etiske retningslinjer. Hver enkelt medarbeider har ansvaret for å praktisere de etiske retningslinjene vi har.

 • Policy for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 • Policy for innkjøp
 • Policy for varsling

 

Aktsomhetsvurdering og relevante tiltak

Star Seafood har gjennomført en risikovurdering av mulig negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med Star Seafood sin drift.

Som en del av aktsomhetsprosessen er følgende overordnede mål satt i tråd med åpenhetsloven:

 • Sikre at virksomheten ikke har en mulig eller faktisk negativ innvirkning på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i forbindelse med Star Seafood sin virksomhet og drift.
 • Gi informasjon på forespørsel.

Risikokartlegging

Risikokartlegging er gjennomført med henblikk på OECD sine retningslinjer med søkelys på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som en del av etterlevelsen av kravene i åpenhetsloven.

Det er utarbeidet en policy for innkjøp og prosedyrer for hvordan innkjøp i Star Seafood skal gjennomføres.

Gjennom risikobasert tilnærming ble leverandører vurdert ut ifra forskjellige risikokriterier

 • Transportør
 • Pakkeri
 • Slakteri
 • Kunde
 • Eksportør
 • Oppdretter
 • Kontorutstyr/IKT
 • Agent
 • Finans
 • Lager

 

Oppsummering av aktsomhetsvurderingene og tiltak

Ved vurdering av mulige tiltak tas det hensyn til Star Seafood sin spesifikke involvering i de faktiske eller mulige skadevirkningene som er identifisert for å bestemme passende tiltak.

Dette betyr å vurdere om Star Seafood forårsaket (eller ville forårsake) den negative virkningen; eller bidratt (eller vil bidra) til den negative virkningen; eller om den negative virkningen er (eller ville være) direkte knyttet til driften av Star Seafood, produktene eller tjenestene gjennom et forretningsforhold.

I risikovurderingen som er utført i Star Seafood er det ikke oppdaget faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser gjennom aktsomhetsvurderingen.

Helse, miljø og sikkerhet i Star Seafood

Mennesker er Star Seafoods viktigste ressurs, og vi vil legge til rette for best mulige arbeidsforhold for våre medarbeidere.

Diskriminering, trakassering i Star Seafood

I Star Seafood skal det være reel likestilling, og alle medarbeidere skal sikres like muligheter uavhengig av kjønn, alder, hudfarge, opprinnelse, etnisitet, språk, seksuell orientering og region. Man arbeider for et trygt, inkluderende og utviklende arbeidsmiljø for alle ansatte i Star Seafood.

Tiltak

Star Seafood gjennomfører årlig en medarbeiderundersøkelse for alle ansatte, der det blir stilt konkrete spørsmål som omhandler diskriminering, mobbing, trivselen på jobb for å kunne identifisere medarbeiderens opplevelse på arbeidsplassen. Denne undersøkelsen gir Star Seafood viktig innsikt i det videre arbeidet med arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Det blir også gjennomført en medarbeidersamtale for alle ansatte i Star Seafood en gang i året.

Disse undersøkelsene gir Star Seafood en viktig innsikt i videre arbeid med arbeidsmiljøet og ledelsen.

Star Seafood forventer at disse tiltakene kan bidra til et trygt, inkluderende og utviklende arbeidsmiljø i tråd med Star Seafood sitt verdigrunnlag.

 

Generelle tiltak for å stanse, forebygge eller begrense skader.

For å redusere risikoer har Star Seafood iverksatt følgende generelle tiltak:

 • Oppdatering av etiske retningslinjer for å styrke vårt engasjement med henblikk på å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Implementering av etiske retningslinjer for leverandører

 

Informasjonshenvendelser til Star Seafood

Star Seafood har ikke mottatt noen informasjonshenvendelser i 2023 om hvordan Star Seafood håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven.

 

Videre oppfølging fra Star Seafood

Fortsette å jobbe med å forbedre gjennomføringen med aktsomhetsvurderinger på både transportleverandører, pakkeri og slakteri.

 

Måløy 04.04.2024

Styret og ledelsen i Star Seafood AS

Contact Our Måløy Office

Phone

+(47) 570 09 010

Mail

post@starseafood.no

Address

Gt 1, nummer 106,

6700 Måløy,
Norway

Contact Our Bergen Office

Phone

+(47) 570 09 010

Mail

post@starseafood.no

Address

Møllendalsveien 1, 5009 Bergen,
Norway